Daily Danai

Art & Design Education

WdKA Feedback Geven voor Docenten

PDF: Feedback-HO-WdKA-Fueng-versie2-2015

 

WdKA Feedback Geven

Hand-Out over het geven van Feedback van docenten aan WdKA studenten.

 

Voor:   docenten WdKA

Door:    D.Fuengshunut

Datum: 29-03-2015

 

Samenvatting. Feedback is belangrijk in het projectmatig onderwijs van de Willem de Kooning Academie (WdKA) omdat het kan bijdragen aan het zelfsturend vermogen van de student. Het doel van feedback in het onderwijs is om de student inzicht te geven in waar de student staat en wat er nodig is om de leerdoelen of normen van de opleiding te bereiken. Er zijn drie verschillende soorten van Feedback; Feed-Up, Feedback en Feed Forward. In projecten in het kunstonderwijs is het benoemen van heldere en concrete doelen vaak lastig en ervaren de studenten het als zeer persoonlijk. Dit kan invloed hebben op de effectiviteit van de feedback. Er zijn 7 richtlijnen geformuleerd die een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de effectiviteit van het feedback geven in het projectmatig onderwijs van de WdKA.

 

Introductie. Naar aanleiding van gesprekken met docenten en studenten zijn er vragen ontstaan over het geven van feedback van docenten aan studenten in het projectmatig onderwijs van de WdKA. Geven docenten goede feedback? Begrijpen de studenten de feedback die gegeven wordt? Vanuit de helpdesk projectmatig onderwijs is een beknopte literatuurstudie gedaan om ondersteuning te bieden met betrekking tot dit onderwerp. De doelstelling van deze hand-out is om docenten te informeren over feedback en richtlijnen te bieden voor het geven van feedback aan studenten in het projectmatig onderwijs van de WdKA.

Waarom. Feedback wordt gezien als een van de krachtigste middelen die ingezet kunnen worden in onderwijs om studenten te helpen. Het stimuleert hen om te reflecteren op wat ze doen en kan het zelfsturend vermogen van de student vergroten (Cantillon & Sargeant, 2008; Hattie & Timperley, 2007; Nicol & MacFarlane-Dick, 2006). Het aspect van het zelfsturend vermogen sluit aan op de slogan ‘Creating Pioneers’ van de WdKA. De WdKA wil studenten in staat stellen om hun kennis en vaardigheden toe te passen in nieuwe contexten. De WdKA wil haar studenten voorbereiden op de vraagstukken van de toekomst (Chabot, 2013).

In het projectmatig onderwijs leren studenten niet alleen cognitieve kennis, maar leren ze ook het eigen leer- en denkproces zelfstandig te sturen (Maarse, 2011). Het is daarom van belang dat studenten niet alleen erkenning krijgen voor hun prestaties (beoordelingen), maar vooral dat zij inzicht krijgen in hoe ze zelf hun prestaties kunnen verbeteren. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom WdKA studenten bij iedere vorm van formele toetsing ook schriftelijke feedback dienen te ontvangen.

 Definitie. In het onderwijs wordt feedback gezien als: “informatie over hoe de huidige situatie van de student op het gebied van leren en presteren zich verhoudt tot de doelen en normen van de opleiding” (Nicol & MacFarlane, 2006. p.2).

Feedback kan grofweg onderverdeeld worden in 3 verschillende vormen:

1) Waardering: Heeft als doel te motiveren en erkenning te bieden.

2) Coaching: Heeft als doel te helpen kennis te vergroten.

3) Evaluatie: Heeft als doel te beoordelen of af te zetten tegen een norm.

(Stone & Heen, 2014)

 

Effectiviteit. Effectieve feedback in het onderwijs is iedere vorm van feedback die bijdraagt aan het vermogen van zelfsturing van de student. Voor effectieve feedback dienen 3 belangrijke vragen gesteld te worden door de docent of student:

1) Waar ga ik heen?

Wat zijn de doelen?

2) Hoe gaat het met mij?

Welke vooruitgang wordt er gemaakt naar die doelen?

3) Waar kan ik hierna heen?

Wat moet er gedaan worden om nog meer vooruitgang te maken?

 

Deze vragen zijn verbonden aan 3 verschillende soorten van feedback.

1) Feed-Up: hierbij wordt concreet benoemd wat er gedaan moet worden om het doel te bereiken.

2) Feedback: hierbij wordt er gereflecteerd op wat er gebeurd is.

3) Feed Forward: hierbij wordt er richting gegeven voor de toekomst.

 

De effectiviteit van de feedback is afhankelijk van 3 voorname factoren:

1) De mate waarin het doel helder is.

2) De mate waarin er sprake is van toewijding/motivatie/passie om het doel te bereiken

3) De mate waarin er vertrouwen is dat het doel haalbaar is

(Hattie, & Timperley, 2007)

 

Complexiteit. Er zijn 2 voorname oorzaken waardoor het overbrengen van feedback als lastig ervaren kan worden:

1) Het principe van feedback impliceert dat we niet voldoen zoals we zijn en dat wordt vaak als onaangenaam ervaren.

2) De mens is vaak geneigd om naar aangename dingen toe te gaan en zich terug te trekken van onaangename dingen. Wanneer feedback als verontrustend wordt ervaren ontstaat daarom vaak de neiging om de feedback te weerleggen of niet te accepteren.

(Stone & Heen, 2014).

Een lastig aspect van feedback geven in projecten in het kunstonderwijs is dat het beschrijven van concrete doelen in de projecten vaak moeilijk is. Dit komt omdat bij kunst en vormgeving projecten vaak nieuwe oplossingen gevraagd worden (Kolsteeg & Mulder, 2011). De onzekerheid over een mogelijke oplossing kan ook invloed hebben op de mate waarin een student vertrouwen heeft dat het doel haalbaar is. Hiernaast kan het ontvangen van feedback bij kunstacademie studenten extra gevoelig liggen, omdat zij zich vaak sterk persoonlijk verbonden voelen met het onderwerp (Henley, 2004).

Richtlijnen. Ondanks dat het geven van feedback complex is zijn er verschillende richtlijnen die de effectiviteit van de feedback kunnen vergroten.

  1. Zorg vooraf dat het doel van de feedback helder is (evaluatie/coaching/erkenning).

 

  1. Geef altijd complimenten en erkenning voor positieve aspecten.

 

  1. Wees persoonlijk (schrijf bijvoorbeeld met je/jij) en geef beschrijvingen in handelingen (bijv: je tekent, je schrijft, je doet ). Vermijd uitspraken die iets zeggen over de persoon (bijv: je bent..)

 

  1. Zoek naar patronen en vermijd de nadruk op incidenten.

 

  1. Geef alleen commentaar op aspecten waarvan je denkt dat de student ze kan verbeteren.

 

  1. Benoem zo concreet mogelijk de wijze waarop het advies gerealiseerd kan worden

(vermijd algemeen advies over kwantiteit).

 

  1. Stel vragen om te controleren of de feedback begrepen is. Laat studenten het voor zichzelf formuleren en opschrijven.

 

(Hattie, & Timperley, 2007; Koopmans, 2007; Stone & Heen, 2014)

Voor aanvullende informatie raden we aan het hoofdstuk: ‘Thorny Feedback Issues’ te bestuderen in het artikel van Hattie & Timperley (2007, p.98 e.v.).

 

Conclusie. Het geven van effectieve feedback is een complexe opgave en zeker in het kunstonderwijs niet eenvoudig. Het is wel een proces waarbij zowel de docent als de student samen van kunnen leren. Bij het geven van feedback is er altijd sprake van een relatie. We hopen dat deze richtlijnen zullen bijdragen aan het versterken van de relatie tussen docenten en studenten van de WdKA. Als afsluiting van deze hand-out een link naar een filmpje waarin verschillende aspecten van het geven van feedback op komische wijze belicht worden. (Feedback:Humor in bedrijf).

https://www.youtube.com/watch?v=RI7qafpxVTE

 

Bronnen.

Cantillon, P. & Sargeant, J. (2008). Giving Feedback in Clinical Settings, Teaching Rounds,

Brittish Medical Journal, vol. 337, No 7681 (nov 29, 2008).

Chabot, J, Cramer, F, Rutten, P, Troxler, P. (2013). Re-inventing the Artschool 21st Century, WdKA, Rotterdam

Hattie, J. & Timperley, H (2007). The Power of Feedback, American Educational Research Association, JSTOR.

Henly, D. (2004). The Meaningful Critique: Responding to Art from Preschool to Postmodernism, Journal of the                  American Art Therapy Association, 21 pp. 79-87, 2004.

Kolsteeg, J. & Mulder, N. ( 2010). De kunst van Projectmatig werken, Utrecht Arts, Management Press,             Utrecht

Koopmans, M. (2007). Feedback: Commentaar geven en ontvangen, Thema, Zaltbommel

Maarse, D. (2011). Meer dan een leuk project, Het versterken van projectonderwijs, Hogeschool voor Kunsten                 Utrecht.

Nicol, J. D. & MacFarlane-Dick, D. (2006). Formative assessments and self-regulated learning: a model and     seven principles of good feedback practice, University of Glasgow.

Stone, D; Heen, S. (2014). Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well, Viking   Publisher

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *